ANBI (RSIN 804677499)

Stichting Parc Spelderholt is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wij geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met een verstandelijk handicap en de daarbij behorende beperkingen. En wij willen hun toekomst samen met hen inhoud geven!

Lees meer over onze missie, visie en kernactiviteiten. 

De doelstelling van (ANBI) Stichting Parc Spelderholt volgens de statuten:

 • De Stichting heeft ten doel het ontwikkelen van talenten van jongeren met een beperking om hun zelfstandigheid en vakbekwaamheid te bevorderen.
 • De Stichting tracht dit te bereiken door:
  a. Het deelnemen in, het besturen van en het toezichthouden op rechtspersonen die aan de Stichting gelieerd zijn in de zin van artikel 5 van deze statuten.
  b. Het (doen) verlenen van zorg en andere diensten ten behoeve van gasten, studenten en overige personen.
  c. Het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van goederen. 
  d. Het verstrekken en aangaan van geldleningen en kredieten alsmede het stellen van zekerheden, ook voor verplichtingen van gelieerde rechtspersonen in de zin van artikel 5 van deze statuten.
  e. Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor een van de onder sub a tot en met d omschreven doelen.
 • De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen