Copyright

Stichting Parc Spelderholt is trots en zuinig op het merk Spelderholt. Om beschadiging aan het merk te voorkomen zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam Spelderholt en het logo. Stichting Parc Spelderholt staat niet toe dat een van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt wordt door derden.

Gebruik door derden
Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Stichting Parc Spelderholt, vooraf contact op te nemen met onze organisatie. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Stichting Parc Spelderholt, zal Stichting Parc Spelderholt zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald. Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Stichting Parc Spelderholt voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij Stichting Parc Spelderholt daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

De website
Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Parc Spelderholt en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Parc Spelderholt, behalve voor zover strikt noodzakelijk voor het raadplegen van de website.