Vanuit het speciaal onderwijs doorleren op Academie Spelderholt

Wat is speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor jongeren met een beperking, chronische ziekte of stoornis. In het speciaal onderwijs krijgen zij meer aandacht en ondersteuning dan in het gewone onderwijs. Ook zml-scholen (onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen, voorheen zmlk) vallen onder speciaal onderwijs (so). Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan in de meeste gevallen na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Ze kunnen vaak op het voortgezet speciaal onderwijs blijven tot en met het schooljaar waarin ze de leeftijd van 20 jaar bereiken.
Een aantal van deze jongeren stroomt na het voortgezet speciaal onderwijs (vso) door naar arbeid of vervolgonderwijs. Anderen stromen, veelal met een Wajong-uitkering, door naar een dagbestedingsplek.

Academie Spelderholt is van mening dat deze jongeren meer in hun mars hebben en dat ook zij recht hebben om, na het voortgezet speciaal onderwijs (vso), door te leren en net als leeftijdsgenoten een ‘vervolgopleiding’ te doen en een studententijd tegemoet te gaan. Tijdens een driejarig ontwikkelingstraject werken de jongeren aan hun persoonlijke ontwikkeling, leren ze zo zelfstandig mogelijk te wonen en leren ze een vak op assistent-niveau. Gekozen kan worden uit de leergangen horeca, dienstverlening of onderhoud. Om ervaring op te doen wordt op Parc Spelderholt stagegelopen; in ons hotel, op het kasteel (waar vergaderd en gefeest kan worden) of op het landgoed. De jongeren hebben een eigen studentenkamer in een van de woonhuizen en delen de woonkamer met hun huisgenoten. Samen koken, samen eten, samen zijn, vrienden maken.

Tijdens het ontwikkelingstraject ontdekken de jongeren waar hun talenten liggen en stappen zij na die drie jaar met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet. Om dan – met het Spelderholt-diploma op zak – door te stromen naar (betaald) werk op de reguliere arbeidsmarkt of naar een arbeidsmatige dagbesteding.

De doelgroep van Academie Spelderholt

Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters. De Spelderholt-studenten komen meestal uit het speciaal onderwijs, cluster 3 en vallen daarmee in de groep van motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen.

Wij richten ons op:

  • Jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, die klaar zijn op het vso (voortgezet speciaal onderwijs) of praktijkonderwijs (Pro).
  • Jongeren die naast een verstandelijke beperking een andere diagnose hebben, waaronder PDD-NOS, autisme, het syndroom van Down, het Williams-Beuren syndroom, niet aangeboren hersenletsel (NAH), auditieve beperkingen, motorische beperkingen, Non-verbal Learning Disabilities (NLD), epilepsie en dyspraxie.
  • Jongeren die graag willen leren en die zich kunnen ontwikkelen op een plek waar gemiddeld één begeleider aanwezig is voor negen studenten.
  • Jongeren die geen problemen hebben op het gebied van agressie en seksualiteit.

Een kijkje in de ‘keuken’

Om te kunnen zien hoe het er op Academie Spelderholt aan toe gaat, organiseren we informatiebijeenkomsten en kunnen potentiële studenten een paar dagen komen proefdraaien. Dit is een goede manier om elkaar te leren kennen en te beoordelen of ons ontwikkelingstraject passend is.

Een uniek concept

Parc Spelderholt biedt jongeren met een verstandelijke beperking met Academie Spelderholt een driejarig ontwikkelingstraject aan, als vervolg op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs. Parc Spelderholt is de enige organisatie in Nederland waar wonen, werken en leren in één organisatie en op één plek zijn samengebracht voor deze doelgroep. Het resultaat is dat onze studenten met hun Spelderholt-diploma op zak op de reguliere arbeidsmarkt of in een arbeidsmatige dagbesteding werk vinden in het vak dat zij geleerd hebben en in staat zijn zelfstandiger te leven en wonen.

Missie en visie

Binnen Academie Spelderholt gebruiken wij termen die gerelateerd zijn aan het onderwijs. Termen als studenten in plaats van cliënten, leergang in plaats van dagbesteding en werk/stage in plaats van arbeidsmatige dagbesteding. Deze termen gebruiken wij om onze missie en visie kracht bij te zetten en de jongeren daarmee serieus te nemen. Academie Spelderholt is echter geen onderwijsinstelling, maar biedt formeel arbeidsmatige dagbesteding.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Of een afspraak maken voor een kennismaking? Neemt dan contact met ons op. https://www.parcspelderholt.nl/academie/aanmelden/